ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ 5.0” Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ КУРСОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ

За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:
• Утвърждаване на Организацията като значим за обществото изпълнител на новаторски продукти в областта на образованието и обучението;
• Създаване на трайни контакти със заинтересованите страни, включително реалния бизнес, с цел постоянно актуализиране на изискванията към образователните продукти;
• Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към обучението и разработването на учебни курсове и съдържание;
• Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни;
• Извършване на ефективен мониторинг на дейността на нещатните сътрудници;
• Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите и нещатните сътрудници;
• Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата да управление на качеството.
За реализиране на тези цели във Фондация “Образование 5.0” е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Като Изпълнителен директор на Фондация “Образование 5.0”
ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

25 юли, 2018 г. Изпълнителен директор: Милена Иванова