Портфолио

Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и ученици на платформата Smart Classroom (УИН 67500002, одобрена със Заповед № РД 09-329/16.01.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката)

Програмата представя възможностите на онлайн портфолиото http://portfolio.smartclassroom.bg. Обучението е практически насочено и в рамките му обучаемите създават своето портфолио и се запознават с елементите на ученическото портфолио. Онлайн портфолиото на платформата е изцяло съобразено с изискванията на Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Онлайн портфолиото е част от платформата www.smartclassroom.bg, което дава богати възможности за връзка с вече създадени ресурси от учителя в неговия профил. Портфолиото е безплатно за ползване.

Програмата има за цел да развие академичните и комуникативни компетентности на педагогическите специалисти от всички етапи на училищното образование чрез:

  • Изграждане на умения за прилагане на най-новите постижения в областта на информационните и комуникационните технологии.
  • Запознаване с и прилагане на техники и насоки за работа с деца и ученици чрез използването на информационни и комуникационни технологии.
  • Развиване на умения за учене през целия живот и работа в екип с колеги, както и за организиране и ръководене на образователния процес.
  • Развиване на умения за използване на http://portfolio.smartclassroom.bg за създаване на професионално портфолио и портфолио на ученик.

Методи

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. Преди обучението участниците попълват анкета за очакванията и входен тест, съдържащ въпроси относно съдържанието и целите на портфолиото на педагогическите специалисти и учениците. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност, и изходен тест със същите въпроси за количествено измерване на ефективността на обучението.

Индикатори

Индикаторите измерват изградените знания, умения и отношения в резултат на обучението, чрез които педагогическите специалисти ще повишат своите дигитални компетентности и квалификация. Индикаторите за очакваните резултати от провеждането на обучения са количествени и качествени. Към качествените индикатори се отнася самооценката на обучаемите и тяхната удовлетвореност въз основа на анкета, измерваща:

  • изменението в отношението им към иновативните практики в образованието,
  • степента на удовлетвореност от обучението и препоръки,
  • степента на готовност за включване на смесено обучение в своята работа,
  • готовност да препоръчат обучението на свои колеги.

Към количествените индикатори се отнасят брой проведени обучения, обучени учители, заявени за включване училища, класове и ученици.

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Портфолио на учител

Форма на обучение: Частично присъствена

Разгледайте графика и се запишете за обучение.