Прилагане на дизайн мислене в проектнобазирано обучение за намиране на иновативни решения

Одобрена със заповед на заместник-министъра на образованието и науката РД09-3371/20.06.2022 г.

Цели

Информация

Индивидуални заявки се приемат за предварително обявени дати.

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

 

Програмата запознава с процеса на дизайн мисленето като ефективен творчески метод за генериране на идеи. Представени са неговите етапи и основните методи, инструменти и дейности, които могат да послужат като отправна точка за проектно-базирано и ориентирано към човека обучение. Чрез такива проекти учениците развиват не само задълбочено разбиране на местния контекст, но и важни умения за бъдещето като критично и творческо мислене, комуникация и сътрудничество.

Предназначена е за педагогическите специалисти, които искат да усъвършенстват уменията си за работа по проекти, насочени към идентифициране на реални нужди в общността и тяхното решаване. Особено е подходяща за учители по предприемачество и STEM дисциплини в първи и втори гимназиален етап.

Участниците се запознават подробно с ръководството за учителя/фасилитатора и работната тетрадка за ученика по дизайн мислене, разработени за глобалното състезание Solve for Tomorrow на Samsung. Като част от политиката на компанията за корпоративна социална отговорност то има за цел да повиши интереса и уменията на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), като им поставя предизвикателство да демонстрират иновативни решения за подобряване на местната общност и околната среда.

 

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали,

онлайн уроци. Преди обучението участниците попълват входящ тест, съдържащ въпроси по темата на обучението. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност и изходящ тест.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp