Онлайн портфолио на учителя

Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и ученици на платформата Smart Classroom (УИН 67500002, одобрена със Заповед № РД 09-329/16.01.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката)
Play Video

Цели

Информация

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

Индивидуални заявки се приемат за предварително обявени дати.

Обучението е практически насочено и в рамките му обучаемите създават своето портфолио и се запознават с елементите на ученическото портфолио. Онлайн портфолиото на платформата е изцяло съобразено с изискванията на Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Онлайн портфолиото е част от платформата www.smartclassroom.bg, което дава богати възможности за връзка с вече създадени ресурси от учителя в неговия профил. Портфолиото е безплатно за ползване.

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. Преди обучението участниците попълват анкета за очакванията и входен тест, съдържащ въпроси относно съдържанието и целите на портфолиото на педагогическите специалисти и учениците. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност, и изходен тест със същите въпроси за количествено измерване на ефективността на обучението.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp