Профил “Предприемачески”

Профил „Предприемачески“ – организация и обучение (УИН 67500008, одобрена със Заповед № РД 09-1709 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката)

Цели

Информация

Индивидуални заявки се приемат за предварително обявени дати.

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

 

Към началото на 2020/2021 учебна година “Образование 5.0” е единствената организация, която предлага одобрена обучителна програма за организация на профил “Предприемачески”.

Програмата представя обучението в профил „Предприемачески“ от нормативна и методическа гледна точка и включва организацията на профила и подготовката за него в първи гимназиален етап. Прави се преглед на изискванията в учебната документация и възможностите за организиране на обучението по профила според нуждите на всяко училище. Изведени са акцентите в ДОС за профилирана подготовка в частта му за предприемачество и в задължителните модули на учебната програма – „Предприемачество и кариерно развитие“, „Пазарна икономика“, „Стартиране на собствен бизнес“ и „Управление на предприемаческата дейност“. Обучението в профила се проследява като цялостен процес, чиято основа се полага с предмета технологии и предприемачество в първи гимназиален етап, заедно с други избираеми и факултативни предмети съгласно изискванията, регламентирани в ДОС за учебния план. Представени са варианти за училищен учебен план и учебни програми по примерни предмети за разширената и допълнителната подготовка в 8. – 10. клас, както и за избираемите модули в 11. и 12. клас по профилиращите предмети. Демонстрирани са подходи за преподаване на икономика и предприемачество в средна степен с фокус върху интердисциплинарните връзки между профилиращите предмети. Отделено е място на използването на електронно обучение както в дистанционна, така и в смесена форма (blended learning). Програмата е подходяща за директори, заместник-директори и учители, преподаващи икономически дисциплини и технологии и предприемачество.

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали,

онлайн уроци. Преди обучението участниците попълват анкета за очакванията и входящ тест, съдържащ въпроси по темата на обучението. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност и изходящ тест.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp