Предизвикателства и възможности при прилагане на STEAM методологията в учебния процес

Програмата е ориентирана към практиката и е предназначена за широк кръг от педагогически специалисти – учители по математика, физика, химия, биология, география, информатика, информационни технологии, технологии и предприемачество, изкуства, ръководители на компютърни кабинети, ресурсни учители, детски учители, начални учители и директори на учебни заведения. Тя запознава учителите със същността на STEAM като цялостен образователен подход към обучението, който използва науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката за развитие на критичното, научното и изчислителното мислене на децата и учениците, тяхната креативност и иновативност. В програмата са предвидени теми и занятия, в които теорията е сведена до минимум за сметка на практиката – научни експерименти, опити, моделиране и конструиране на роботи и установки, програмиране и др.

Цели на програмата

  • използването на подхода на STEAM за преподаване и оценяване на резултатите на учениците;
  • Развитие на уменията на учениците да бъдат иновативни и креативни, да поемат обмислени рискове, да учат чрез преживяване, да решават проблеми;
  • Запознаване с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователно направление, учебен предмет, модул от професионална подготовка.
  • Идентифициране на възможности, които предлагат новите информационни и комуникационни технологии за ефективно интерактивно обучение по различни предмети;
  • Запознаване с и прилагане на техники и насоки за работа с деца и ученици чрез използването на информационни и комуникационни технологии;
  • Развиване на умения за учене през целия живот и работа в екип с колеги, както и за организиране и ръководене на образователния процес;
  • Насърчаване на изграждането на интердисциплинарни връзки;
  • Развиване на умения за използване на различни видове онлайн ресурси и инструменти при прилагане на смесено обучение.

Методи

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. Важен акцент в програмата са практическите дейности, опити и експерименти. Преди обучението участниците попълват анкета за очакванията и входен тест, съдържащ въпроси както по отношение на теоретичната им подготовка, така и за методиката им на преподаване. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност, и изходен тест със същите въпроси за количествено измерване на ефективността на обучението.

Индикатори

Индикаторите измерват изградените знания, умения и отношения в резултат на обучението, чрез които педагогическите специалисти ще повишат своите дигитални компетентности и квалификация. Индикаторите за очакваните резултати от провеждането на обучения са количествени и качествени. Към качествените индикатори се отнася самооценката на обучаемите и тяхната удовлетвореност въз основа на анкета, измерваща: 

• изменението в отношението им към иновативните практики в образованието, 

• степента на удовлетвореност от обучението и препоръки, 

• степента на готовност за включване на смесено обучение в своята работа, 

• готовност да препоръчат обучението на свои колеги.

Към количествените индикатори се отнасят брой проведени обучения, обучени учители, заявени за включване училища, класове и ученици.

Форма

Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 ч.

Брой квалификационни кредити: 1