ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА HTTPS://EDU5.0.BG И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

І. ДАННИ ЗА ФОНДАЦИЯТА

 

Наименование: Фондация „Образование 5.0“

ЕИК: 205018214

ДДС номер: BG205018214

Адрес на управление: гр. София, п.к. 1504, р-н „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 20А, ет. 5

Адрес на осъществяване на дейността: гр. София, п.к. 1504, р-н „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 20А, ет. 5

Уебсайт: https://edu5.0.bg

Лице за контакт: Виктория Радева, координатор

Телефон: +359 98 820 1577

Имейл: office@edu5.0.bg

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

 

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Фондация „Образование 5.0“, ЕИК: 205018214, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1504, р-н „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 20А, ет. 5, представлявано от Магданела Делинешева – председател на УС, наричана „Фондацията“, от една страна, и лицата, ползващи уебсайта и сключващи договор за покупко-продажба на учебни материали, наричани „Ползватели“, от друга.
 2. Термините, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:
 • Общи условия“ са настоящите Общи условия за ползването на уебсайта, вкл. сключването на договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, предлагани на уебсайта и свързаните с неговото изпълнение условия, в това число техните последващи изменения и допълнения.
 • „Потребител“ е всеки ползвател, който е физическо лице, придобиващо стоки, непредназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (в съответствие с дефиницията на „потребител“ съгласно Закона за защита на потребителите).
 • Ползвател“ е всяко лице, което е заредило в браузъра си домейна https://edu5.0.bg, разглежда съдържанието и/или е извършило поръчка на учебни материали, предлагани чрез уебсайта. В понятието „ползвател“ се включват и потребителите съгласно дефиницията по буква „в“.
 • Търговец“ по смисъла на настоящия общи условия, както и съгласно дефиницията на ЗЗП, е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. В контекста на настоящите общи условия „Търговец“ е Фондация „Образование 5.0“, наричана за краткост „Фондацията“.
 • Стока“ е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. В контекста на настоящите Общи условия „стоки“ са всички учебни материали, предлагани на уебсайта https://edu5.0.bg.
 • Заявка“ означава правно-обвързващо волеизявление на Ползвател, с което последният заявява желание за сключване на договор за покупко-продажба на учебни материали, налични на https://edu5.0.bg.
 • Поправка или ремонт“ на потребителска стока е привеждането ѝ в съответствие с договора за продажбата ѝ, когато има несъответствие между тях.
 • Интерфейс“ (или потребителски интерфейс) в контекста на настоящите общи условия представлява съчетанието от приложен софтуер и графичното оформление, чрез което Ползвателите осъществяват действия в уебсайта;
 • Уебсайт“ или накратко „Сайт“ („website“) е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите Общи условия, уебсайт e https://edu5.0.bg.
 • Домейнът“ е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. За да бъде заредена определена уеб страница, домейн името се изписва в полето на браузъра, като в контекста на настоящите общи условия домейн името е https://edu5.0.bg.
 • Доставчик на услуги на информационното общество“ е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е Фондация „Образование 5.0“.
 • Услуги на информационното общество“ са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Електронната търговия представлява услуги на информационното общество.
 1. Чрез настоящите условия Фондацията, в качеството си на доставчик на услуги на информационното общество, предоставя на ползвателите информация съобразно изискванията на Закона за електронна търговия.
 2. Фондацията си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на уебсайта.
 3. Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия уебсайт, без съгласието на ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вреди за ползвателя вследствие на спирането.
 4. Всички посетители на уебсайта https://edu5.0.bg следва да се запознаят внимателно с настоящите Общи условия преди да използват уебсайта. В случай че ползвателят не е съгласен с настоящите Общи условия, последният следва да преустанови ползването на https://edu5.0.bg.
 5. С приемането на настоящите общи условия, Ползвателят и Фондацията се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани чрез уебсайта https://edu5.0.bg, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронна търговия.
 6. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Фондацията чрез уебсайта https://edu5.0.bg, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
 • Фондацията предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на уебсайта. Фондацията предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от нея услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти и др.
 • Фондацията предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на уебсайта.
 • Фондацията предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от уебсайта.
 1. Фондацията си запазва правото по своя преценка по всяко време да променя, допълва или заличава части от настоящите Общи условия, без изрично предизвестие, като публикува актуалната редакция на „Общи условия“ на сайта https://edu5.0.bg Фондацията се задължава да уведоми потребителите за всяко значимо изменение в Общите условия по сключени договори в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях имейл адреси.

 

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

 1. Посетителите на уебсайта https://edu5.0.bg могат да разглеждат безплатно неговото съдържание, без да е необходимо извършване на регистрация.
 2. Когато ползвател на уебсайта желае да осъществи поръчка на учебни материали, той следва да натисне бутона „Направете заявка“. След натискане на този бутон ползвателят се пренасочва към заявка за учебни материали, съдържаща подробна информация относно всички материали и пакети и техните цени.
 3. За да отправи заявка ползвателят натиска виртуалния бутон „Поръчай“ и попълва форма за заявка, която съдържа следната информация: количество и видове учебни материали, данни за училището, за чиито ученици се извършва заявката (адрес на училището, имейл на училището, телефон на училището, брой паралелки, за които се извършва заявка) и данни на лица за контакт и за доставка, включващи име, фамилия, длъжност, имейл и телефонен номер.
 4. Отправянето на заявка до Фондацията е обвързано с плащане на съответната стойност, посочена във формата на заявката, както и свързаните с нея разходи за доставка.
 5. След като е въвел необходимата информация, ползвателят натиска виртуалния бутон „Изпрати“.
 6. Служител на Фондацията се свързва с Ползвателя в срок до 3 (три) работни дни от получаване на заявката с цел уточняване на параметрите ѝ.
 7. В случай че поръчката е осъществена в неработен ден (събота или неделя), или преди/след края на работното време на Фондацията (при работно време 9 – 18 ч.), срокът по чл. 15 започва да тече от началото на работното време на Фондацията в първия работен ден, следващ извършването на заявката. В случай че заявка е направена преди началото на работното време на Фондацията в работен ден, срокът започва да тече с началото на работното време на Фондацията.
 8. Отказ от поръчка може да бъде извършен от Ползвателя най-късно в рамките на телефонния разговор във връзка с уточняване на отправената заявка.
 9. Фондацията има право да откаже поръчка при липса на наличност от съответната стока.
 10. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани на https://edu5.0.bg чрез интерфейса на Фондацията, достъпна на  страницата му или  друго средство за комуникация от разстояние. Потвърждението се изпраща от Фондацията на Ползвателя в 3-дневен срок от деня, в който страните са уточнили всички параметри по заявката съгласно чл. 15, но при всички случаи не по-късно от 7 работни дни от получаване на заявката.
 11. Договорът се сключва на български език.
 12. Страна по договора с Фондацията е Ползвателят съгласно данните, предоставени от него при попълването на заявката.
 13. В случай че някое от задължителните полета не бъде попълнено, софтуерът на уебсайта не позволява завършване на заявката и посочва на Ползвателя в кои от задължителните полета липсва информация.
 14. Договорът за покупко-продажба на стоките, предлагани от https://edu5.0.bg между Фондацията и Ползвателя се счита за сключен от момента на получаване от Ползвателя на потвърждението на заявката, отправено от Фондацията.
 15. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Фондацията се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на избраните от него стоки.
 16. Сключеният между Фондацията и Ползвателя договор ще бъде съхраняван от Фондацията чрез технически средства, като Ползвателят ще има достъп до него на предоставения имейл.
 17. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

 1. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, с изключение на разноските за доставка на стоката, които са за сметка на Ползвателя. 
 2. В крайната цена, посочена за всеки вид учебен материал, не се включва стойността на разходите за доставка.
 3. Фондацията си запазва правото да променя по всяко време и без предупреждение цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече изпратени заявка.  Промяната на цената важи за Ползвателите от момента на обявяването ѝ на сайта  https://edu5.0.bg.
 4. Ползвателят е длъжен да заплати обявената в момента на поръчката цена.
 5. Плащането се извършва в срок до 14 календарни дни по банков път по следната банкова сметка с титуляр Фондацията:

IBAN: BG73CECB979010H6639100

BIC: CECBBGSF

При банка: ЦКБ АД

 1. В случай че Ползвателят е заявил издаване на фактура,Фондацията му изпраща проформа фактура, заедно с потвърждението за сключване на договора по чл. 23. Срокът за извършване на плащане по проформата е 14-дневен от получаването ѝ. В случай че Ползвателят не заплати дължимата сума в този срок, поръчката се счита за анулирана.
 2. Когато ползвателят е заявил издаване на фактура и е посочил необходимите за това данни при извършване на поръчката, Фондацията му я изпраща на посочения в заявката имейл адрес.

 

 1. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

 

 1. Фондацията извършва доставка на поръчаните стоки чрез услугите на лицензиран пощенски оператор („Български пощи“ ЕАД) до адрес за доставка на територията на Република България, посочен от Ползвателя в заявката.
 2. Фондацията не извършва доставки извън територията на Република България.
 3. Фондацията не носи отговорност за неизпълнение на договор в случаите, в които Ползвателят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
 4. Доставката на стоките на територията на Република България се извършва в срок до 10 (десет) работни дни, считано от заверяване на банковата сметка на Фондацията с дължимата сума. За населени места със специфичен режим на доставки, срокът за доставка може да бъде удължен с до 5 (пет) работни дни.
 5. В случай че стоката не е налична в склада на Фондацията или са налице други непредвидени обстоятелства, срокът за доставка може да бъде удължен до 30 (тридесет) дни, считано от сключването на договора. В такива случаи Фондацията уведомява Ползвателя по телефон.
 6. Ползвателят е длъжен да осигури достъп за извършване на доставката на посочения от него адрес.
 7. В случай че стоката е увредена при доставката, Ползвателят следва да се обърне към представителя на лицензирания пощенски оператор за съставяне на констативен протокол.
 8. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Ползвателя адрес по негова вина или поради отсъствието му, лицето извършващо доставката информира Ползвателя за посещението и му предоставя данни за контакт за уточняване на ново посещение. В случай че Ползвателят не се свърже с представителя на лицензирания пощенски оператор в еднодневен срок от получаване на уведомлението или при невъзможност за доставка и при второ посещение, която не е по вина на Фондацията или лицензирания пощенски оператор, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Фондацията се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. Същото важи и за случаите, в които Ползвателят неоснователно откаже да приеме стоката.
 9. Собствеността на стоките се прехвърля от Фондацията с предаването им на Ползвателя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Ползвателя, поставен върху транспортния документ, предоставен от лицензирания пощенски оператор.
 10. Доставката на учебни материали е фиксирана и е в размер на 5 (пет) лева.
 11. Доставката на повече от 15 (петнадесет) броя от учебник е безплатна.

 

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 

 1. Всеки Потребител има право да се откаже от сключения от разстояние договор, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщане на стоката, и без да посочва причина за отказа си в срок от 14 календарни дни, считано от датата на приемане на стоките.
 2. Потребителят, който желае да упражни правото си на отказ от сключения от разстояние договор, следва да уведоми Фондацията в посочения по-горе 14-дневен срок по един от следните начини:
 • като изпрати попълнен стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП на следния електронен адрес: office@edu5.0.bg
 • като изпрати по поща или куриер попълнения формуляр на следния адрес: гр. София, п.к. 1504, р-н „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 20А, ет. 5
 • като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.
 1. В уведомлението за отказ от договора Потребителят следва да посочи съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, отправило поръчката, данни на лицето, приело доставката, както и дата на доставката.
 2. Стандартният формуляр за улесняване на упражняването на правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите може да бъде изтеглен от тук: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki
 3. Фондацията потвърждава получаването на уведомление за отказ от договора по електронен път.
 4. В случай че Потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, последният трябва да изпрати или предаде стоките на Фондацията на следния адрес: гр. София, п.к. 1504, р-н „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 20А, ет. 5 без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Фондацията за решението си да се откаже от договора.
 5. В случай че Потребителят не изпълни задължението си в посочения по-горе срок, без да уведоми Фондацията за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 6. Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките съобразно избрания от него начин да върне стоката. Фондацията НЕ поема разходите за връщане на стоката.
 7. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
 8. Фондацията връща заплатената от Потребителя сума по договора в 14-дневен срок от получаване на стоката по банков път.
 9. Правото на отказ от договора е неприложимо, когато договорът има за предмет:
 • доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, както и при
 • доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

 

VII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

 

 1. Фондацията отговаря за съответствието на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 2 (две) години след доставянето ѝ.
 2. При несъответствие на стоката с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието, като поиска от Фондацията да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, като избере между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен когато избраният от него начин за обезщетяване е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 3. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 4. значимостта на несъответствието;
 5. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Поради естеството на стоката, Потребителят може да претендира единствено замяна с нова.

 1. Рекламацията следва да бъде предявена пред Фондацията писмено или устно. В нея потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адрес за контакт.
 2. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 3. касова бележка или фактура;
 4. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 5. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 6. Фондацията привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията от Потребителя, когато последната е основателна.
 7. Потребителят заплаща разноските за изпращане на стоката до Фондацията, когато не може да я предаде лично.
 8. В случай че Фондацията приеме рекламацията като основателна, последната възстановява на Потребителя сторените от него разноски по начин, уговорен между страните.

 

VIII. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Фондацията обработва лични данни на физически лица с цел предоставяне на услуги на информационното общество, състоящи се в електронна търговия на учебни материали.
 2. Информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, свързана с обработването на личните данни на физически лица, вкл. цели и правно основание за обработването, срокове на съхранение, права на субектите, получатели на данните и др. съществена информация, касаеща обработването, са подробно описани в Политиката за поверителност на https://edu5.0.bg.

 

IX.ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Всички информационни ресурси, публикувани на уебсайта, вкл. но неизчерпателно: дизайн, текстове, снимки, лога, търговски марки, аудио и видео материали и др., както и програмния код на уебсайта, представляват интелектуална собственост и са обект на закрила съгласно ЗАПСП.
 2. Използването на информацията, публикувана на уебсайта чрез копиране, промяна, възпроизвеждане, публикуване, разпространение или по друг непозволен начин, без съгласието и разрешението на носителя на съответното право върху интелектуалната собственост представлява нарушение и води до ангажиране на съответната отговорност на ползвателя в съответствие с действащото българско законодателство.

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

 1. Фондацията се освобождава от отговорност за неизпълнение на договора, явяващо се пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни обстоятелства представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
 2. В случай, че Фондацията се позовава на форсмажорни обстоятелства, последната незабавно известява Ползвателя, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще осуетят изпълнението на доставката на стоките.
 3. Фондацията уведомява Ползвателя за момента на прекратяване на събитието.
 4. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете на доставка, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила.
 5. В случай, че съответното събитие продължи повече от 2 (два) месеца, двете страни имат право да се откажат от договора.

 

XI.OРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯТА

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Телефон (деловодство):  02/91-53-519

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. „Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

Интернет страница: https://kzp.bg/kontakti

Електронна поща: info@kzp.bg

Телефон на потребителя: 0700 111 22

тел.: 02/9330565

 

Министерство на образованието

Телефон за връзка с граждани: 0 800 16 111

Интернет страница: https://www.mon.bg

Централа на МОН: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2A

 

XII. ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

 1. В случай на спор, всеки Потребител има право да подаде жалба чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове на ЕС на следния линк: Онлайн решаване на спорове | Европейска комисия

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Фондацията предоставя непрекъснат достъп до настоящите Общи условия на следния линк: https://edu5.0.bg/usloviya
 2. Фондацията не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт https://edu5.0.bg.
 3. Ползвателят следва незабавно да уведоми Фондацията в случай на достъп до потребителския му профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност. Фондацията не носи отговорност за вредите, възникнали вследствие на неоправомощен достъп, независимо дали последният е извършен със или без знанието на Ползвателя.
 4. Нищожността на една или няколко клаузи от настоящите условия, не води до нищожност на друга клауза или условията в цялост.
 5. По всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 6. Всички спорове по породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Потребителите могат да използват и платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна на:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 1. В случай че споразумение не може да бъде постигнато, всички спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд или съответния компетентен орган.
 2. Настоящите Общи условия влизат в сила на 17.08.2020 г. и представляват неразделна част от съдържанието на всеки договор, сключен между Фондацията и Потребителя.