Нашите цели

Образование, наука, технологии и култура

Основна цел на “Образование 5.0” е да създава, прилага и популяризира иновации, с които да допринася за развитието на образованието, науката, технологиите и културата. За тази цел фондацията провежда научно-изследователска дейност, анализи, проучвания и осъществява консултантска и ескпертна дейност при реализирането на проекти. Фондацията партнира с бизнеса при изграждането на меки и твърди умения за успешна подготовка на кадри за пазара на труда, както и за разработване и внедряване на корпоративни иновации.

 

Технологии в образованието

С дейността си фондацията цели да насърчи приложението на технологиите и внедряването на технологични иновации в сферата на образованието. Затова тя насърчава модела на смесено обучение (blended learning), провежда обучения за развиване на дигиталната компетентност и създава учебно съдържание в електронен формат. Екипът на фондацията вярва, че внедряването на технологиите в образователния процес ангажира в по-голяма степен обучаемите и допринася за постигането на по-добри резултати.

Ключови компетентности

Основна цел на фондацията е изграждането и утвърждаването на ключовите компетентности с акцент върху дигиталните умения, предприемчивостта и инициативността, културната осъзнатост и творчеството. За да я постигне, организацията разработва учебно съдържание и провежда различни инициативи (обучения, състезания, семинари, конференции и др.). Фондацията активно партнира с различни образователни организации – детски градини, училища и университети.

Партньорство с бизнеса и институциите

“Образование 5.0” вярва, че за постигането на своите цели, а също и за максимизиране на положителния ефект от дейността на неправителствения сектор върху обществото и средата, трябва да се установят трайни партньорства между всички заинтересовани страни – частния сектор, публичния сектор и гражданския сектор. Затова фондацията работи по партньорски проекти, като взаимодейства с държавата, бизнеса и образованието и осъщестява връзка между тях.

Защо 5.0?

Фондация “Образование 5.0” извършва своята дейност във всички пет нива на образователната система – предучилищно, основно, средно, висше и обучение за възрастни. Организацията партнира с детски градини, училища и университети.

В момента сме в ерата на Индустрия 4.0, която е изградена около значението на информационните технологии. Образованието и индустрията обаче са неминуемо свързани. Ролята на образованието не трябва да бъде догонваща, а водеща. Така хората ще бъдат готови за следващата индустриална революция и ще развият необходимите качества и умения. Затова “Образование 5.0” се стреми да бъде една крачка напред и да работи за бъдещето – за следваща ера от развитието на индустрията.

Българското образованието преминава през 4 значими етапа, организарни чрез различни нормативни актове: първите образователни закони, приети след Освобождението; Закона за народната просвета от 1948; Закона за народната просвета от 1991 г. и Закона за предучилищното и училищното образование от 2015 г. В съвременните условия ролята на неправителствените организации е ключова за внедряването на иновации в образователната система. Именно затова “Образование 5.0” се стреми да подпомогне образователната система да премине на следващото – пето, по-високо стъпало.

Задължително е да попълните полетата, маркирани със *

Добавете името си, ако желаете.
Ако желаете да се свържем с Вас, попълнете e-mail.
Въведете Вашето запитване или обратната си връзка.

За нас

Фондация "Образование 5.0" с ЕИК 205018214 е юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност. Фондацията е основана в началото на 2018 г. и функционира в сферата на образованието. Целите на организацията са насочени към утвърждаването на методологията на смесеното обучение и изграждането на предприемачески и технологични умения в цялата образователна система - детски градини, училища и университети. За постигането на своите цели "Образование 5.0" разчита на финансиране от частния и публичния сектор. Фондацията осъществява и стопанска дейност, свързана с организиране на обучения, форуми и събития; издателска дейност и консултантски услуги включително научно-изследователска дейност по проучвания и анализи. "Образование 5.0" вярва, че позитивната социална промяна следва да се осъществи благодарение на съвместните усилия на целия граждански сектор, затова организацията цени високо осъществяването на проекти в партньорство.

 

 

Политика по качеството   |   Политика за поверителност