Предприемачество в начален етап

Педагогически подходи за изграждане на инициативност и предприемчивост в детската градина и началното училище (УИН 67500007, одобрена със Заповед № РД09-125 / 22.01.2020 на Министъра на образованието и науката)

Цели

Информация

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

Индивидуални заявки се приемат за предварително обявени дати.

Програмата включва няколко важни момента, свързани с обучението по предприемачество за изграждане на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост в детската градина и началното училище – защо е необходимо и какви са ползите за всички участници, какви са неговите цели и очаквани резултати, как се осъществява в рамките на общообразователната подготовка и съответно – като избираема и факултативна дисциплина или занимание по интереси. Базирана е на систематизирана методика и чрез разнообразни примери за практически дейности са демонстрирани основните подходи, методи и техники за преподаване на предприемачество и съчетаването му с технологичното обучение. Специално място е отделено на смесеното обучение, използващо възможностите на информационно-комуникационните технологии, като съвременна форма на обучението по предприемачество. Подходяща е за детски учители и учители, преподаващи технологии и предприемачество, както и за ръководители на занимания по интереси.

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. Преди обучението участниците попълват анкета за очакванията и входящ тест, съдържащ въпроси по темата на обучението. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност, както и изходящ тест със същите въпроси за количествено измерване на ефективността на обучението.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp