Участвайте в категория “Справедливост и социално включване” на Solve for Tomorrow

383770179_10227400169527304_6191593658652580720_n

28.09.2023

Втората категория в конкурса Solve for Tomorrow 2023 е „Справедливост и социално включване“. С идеите в нея могат да се търсят технологични решения за преодоляване на бариерите, пред които са изправени различни уязвими групи, с което да се постигне по-голяма социална справедливост.
Какво се разбира под „уязвими групи“? Това са групи в обществото, които поради фактори, обикновено извън техния контрол, са засегнати от различни видове трудности и риск от социално изключване. Тези хора нямат достъп или не могат да се възползват от възможностите, които се предоставят от обществото и икономиката. Обикновено те имат и затруднения, свързани с ниско образование, безработица или недостатъчна заетост, които могат да доведат до още по-голямо социално изключване.
Уязвимите групи се различават в зависимост от контекста и видовете рискове, пред които са изправени. Примери за уязвими групи са: деца в риск (включително лишени от родителска грижа), самотни родители, самотни възрастни, хора от етнически малцинства, социално слаби, хора с физически и психически увреждания или хронично болни, страдащи от зависимости, бежанци, жертви на насилие, бездомни и др.
Тъй като тези групи са в неравностойно положение спрямо останалите, те се нуждаят от по-специфична подкрепа. Част от мерките на държавата са свързани с разработването на редица национални стратегии и планове за различните уязвими групи и целево отпускане на средства по програми за тях. Често обаче тези мерки не могат да достигнат до всички уязвими групи, затова от голяма роля за намиране на адекватни решения на някои от техните проблеми играят социалното предприемачество и гражданското общество.
Акцентът в идеите, които могат успешно да се конкурират в тази категория, е именно върху технологични решения, подпомагащи социалното включване на конкретна уязвима група, за да я насърчат в стремежа за себереализация. Важно е екипът да обоснове защо тази група е уязвима и как неговото решение ще допринесе за пълното й участие в обществото.
Припомнете си идеите на полуфиналистите в категория „Социално равенство“ от първото издание на конкурса: https://www.solvefortomorrow.bg/sft2022final/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp