Формиране на финансова и икономическа грамотност в обучението по технологии и предприемачество в начален и прогимназиален етап

УИН: 67500011, одобрена със Заповед РД09-5903/14.12.2022 г. на заместник-министъра на образованието и науката

Цели

Информация

Индивидуални заявки се приемат за предварително обявени дати.

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

 

Програмата е  съобразена с изискванията за постигане на професионална квалификация и с тенденциите за усъвършенстване на образователния  процес по учебния предмет технологии и предприемачество. Взети са предвид новите държавни образователни стандарти и учебни програми за училищно обучение по технологии и предприемачество, както и целите, поставени в Националната стратегия за финансова грамотност.

Обучението дава възможност да се отговори на повишените изисквания на обществото и основните нормативни документи за училищно обучение, към практическата подготовка на учителите.

В процеса на обучението учителите ще се запознаят със специфична терминология от областта на финансовата и икономическата грамотност. Ще разширят и обогатят уменията си за разработване и реализиране на педагогически технологии за интегриране й в обучението по технологии и предприемачество.

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. В края на обучението участниците попълват анкета за удовлетвореност и изходящ тест.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp