Smart CreatAR

Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент (УИН 67500003, одобрена със Заповед № РД 09-329/16.01.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката)

Обучението представя възможностите за използване на технологията добавена реалност (Augmented Reality – AR) за създаване на учебно съдържание. Обучаемите се запознават с разработения в България онлайн инструмент, с който могат сами да създават такива ресурси. По време на обучението учителите ще се запознаят в детайли с ръководството за работа с инструмента. Включени са инструкции за използване на инструмента – какъв е механизмът на работа, какво представляват маркерите, какви са типовете упражнения, какви са видовете обекти и др. Чрез практическа работа стъпка по стъпка как се осъществява използването на инструмента както за създаването на образователни ресурси с добавена реалност, така и за проследяване на прогреса на учениците. В уводната част на обучението е представен обща информация за платформата www.smartclassroom.bg, към която е разработен инструментът за AR и мобилното приложение Smart Classroom AR, чрез което учениците използват създаденото съдържание. Платформата, инструментът и приложението Smart Classroom AR са безплатни за ползване.

Програмата има за цел да развие академичните и комуникативни компетентности на педагогическите специалисти от всички етапи на училищното образование чрез:

 • Запознаване с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователно направление, учебен предмет, модул от професионална подготовка.
 • Идентифициране на възможности, които предлагат новите информационни и комуникационни технологии за ефективно интерактивно обучение по различни предмети
 • Изграждане на умения за прилагане на най-новите постижения в областта на информационните и комуникационните технологии.
 • Запознаване с и прилагане на техники и насоки за работа с деца и ученици чрез използването на информационни и комуникационни технологии.
 • Развиване на умения за учене през целия живот и работа в екип с колеги, както и за организиране и ръководене на образователния процес.
 • Развиване на умения за използване на различни видове онлайн ресурси и инструменти при прилагане на смесено обучение.
 • Развиване на умения за използване на онлайн инструмента за създаване на образователни ресурси с добавена реалност.

Методи

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. Преди обучението участниците попълват анкета за очакванията и входен тест, съдържащ въпроси както по отношение на теоретичната им подготовка, така и за методиката им на преподаване. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност, и изходен тест със същите въпроси за количествено измерване на ефективността на обучението.

Индикатори

Индикаторите измерват изградените знания, умения и отношения в резултат на обучението, чрез които педагогическите специалисти ще повишат своите дигитални компетентности и квалификация. Индикаторите за очакваните резултати от провеждането на обучения са количествени и качествени. Към качествените индикатори се отнася самооценката на обучаемите и тяхната удовлетвореност въз основа на анкета, измерваща:

 • изменението в отношението им към иновативните образователни модели,
 • степента на удовлетвореност от обучението и препоръки,
 • степента на готовност за включване на смесено обучение в своята работа,
 • готовност да препоръчат обучението на свои колеги.

Към количествените индикатори се отнасят брой проведени обучения, обучени учители, заявени за включване училища, класове и ученици.

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Създаване на упражнение с добавена реалност за публичен достъп

Форма на обучение: Частично присъствена

Разгледайте графика и се запишете за обучение.