Прилагане на коучинг умения и техники за създаване на подкрепяща образователна среда и формиране на умения за учене през целия живот

УИН: 67500013, одобрена със Заповед РД09-118/25.01.2023 г. на заместник-министъра на образованието и науката

Цели

Информация

Индивидуални заявки се приемат за предварително обявени дати.

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

 

Програмата запознава със същността и възможностите на коучинга за подобряване практиките на преподаване и реализиране на личностно ориентираното образование, основано на хуманизма в педагогиката. Коучинг позицията на учителя в учебния процес е създаването на подкрепяща образователна среда, субект-субектни отношения, активно слушане, задаване на въпроси, които провокират мисленето, даването на ефективна обратна връзка и всичко това за да се повиши осъзнатостта и отговорността на учащите се.

Формира се нагласа за учене и развитие, чрез принципите, според които промяната и развитието са не само възможни, но и неизбежни, а всеки разполага с необходимите ресурси за това. В основата на всяко действие на ученика стои някакво положително намерение, така че основната задача на преподаването е да помогне на ученика да разбере себе си, да разбере проблемите си и да мобилизира вътрешните си сили и способности, за да ги реши и да се развие.

Тази позиция на педагогическия коучинг определя един от най-важните проблеми на образованието – да се научат учениците да учат, самостоятелно да намират, придобиват и анализират необходимите знания, да могат да ги обобщават, систематизират и структурират.

Резултатите от коучинга в образователната организация се определят от набора от механизми за постигане на образователните цели, и средствата за формиране на умения в учащите се, да търсят свои собствени оригинални решения на поставените задачи, насочени към засилване на процесите на личностно развитие.

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. В края на обучението участниците попълват анкета за удовлетвореност и изходящ тест.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp