Развитие на умения в STEAM

Предизвикателства и възможности при прилагане на STEAM методологията в учебния процес (УИН 67500004, одобрена със Заповед № РД09-125 / 22.01.2020 на Министъра на образованието и науката)

Цели

Информация

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 20 души.

Индивидуални заявки се приемат за предварително обявени дати.

Програмата е ориентирана към практиката и е предназначена за широк кръг от педагогически специалисти – учители по математика, физика, химия, биология, география, информатика, информационни технологии, технологии и предприемачество, изкуства, ръководители на компютърни кабинети, ресурсни учители, детски учители, начални учители и директори на учебни заведения. Тя запознава учителите със същността на STEAM като цялостен образователен подход към обучението, който използва науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката за развитие на критичното, научното и изчислителното мислене на децата и учениците, тяхната креативност и иновативност. В програмата са предвидени теми и занятия, в които теорията е сведена до минимум за сметка на практиката – научни експерименти, опити, моделиране и конструиране на роботи и установки, програмиране и др.

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. Важен акцент в програмата са практическите дейности, опити и експерименти. Преди обучението участниците попълват анкета за очакванията и входен тест, съдържащ въпроси както по отношение на теоретичната им подготовка, така и за методиката им на преподаване. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност, и изходен тест със същите въпроси за количествено измерване на ефективността на обучението.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp