Smart Classroom

Използване на платформата Smart Classroom за организация на учебния процес и прилагане на смесено обучение (УИН 67500001, одобрена със Заповед № РД 09-329/16.01.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката)

Обучението развива дигиталната компетентност на педагогическите специалисти чрез изграждане на умения за използване на смесено обучение (blended learning), съчетаващо присъствена и онлайн форма на учене. Представена са методически насоки за прилагане на смесено обучение и възможностите на платформата www.smartclassroom.bg за това. Платформата може да се използва в клас, за поставяне на задачи за домашна и самостоятелна работа, включително в група. Тя разполага с дневник, който дава достъп на родителите до профилите на децата им.

Платформата е безплатна за ползване и е изцяло на български език.

В рамките на обучението учителите се запознават и с други онлайн образователни инструменти.  Обучението е практически насочено и обучаемите преминават през стъпките за създаване на класове, курсове и уроци на платформата.

Програмата има за цел да развие академичните и комуникативни компетентности на педагогическите специалисти от всички етапи на училищното образование чрез:

 • Запознаване с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователно направление, учебен предмет, модул от професионална подготовка.
 • Идентифициране на възможности, които предлагат новите информационни и комуникационни технологии за ефективно интерактивно обучение по различни предмети
 • Изграждане на умения за прилагане на най-новите постижения в областта на информационните и комуникационните технологии.
 • Запознаване с и прилагане на техники и насоки за работа с деца и ученици чрез използването на информационни и комуникационни технологии.
 • Развиване на умения за учене през целия живот и работа в екип с колеги, както и за организиране и ръководене на образователния процес.
 • Развиване на умения за използване на различни видове онлайн ресурси и инструменти при прилагане на смесено обучение.
 • Развиване на умения за използване на платформата Smart Classroom за изграждане на онлайн курсове и уроци.

Методи

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. Преди обучението участниците попълват анкета за очакванията и входен тест, съдържащ въпроси както по отношение на теоретичната им подготовка, така и за методиката им на преподаване. В края на обучението участниците попълват анкета за самооценка и удовлетвореност, и изходен тест със същите въпроси за количествено измерване на ефективността на обучението.

Индикатори

Индикаторите измерват изградените знания, умения и отношения в резултат на обучението, чрез които педагогическите специалисти ще повишат своите дигитални компетентности и квалификация. Индикаторите за очакваните резултати от провеждането на обучения са количествени и качествени. Към качествените индикатори се отнася самооценката на обучаемите и тяхната удовлетвореност въз основа на анкета, измерваща:

 • изменението в отношението им към иновативните образователни модели,
 • степента на удовлетвореност от обучението и препоръки,
 • степента на готовност за включване на смесено обучение в своята работа,
 • готовност да препоръчат обучението на свои колеги.

Към количествените индикатори се отнасят брой проведени обучения, обучени учители, заявени за включване училища, класове и ученици.

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: публичен урок

Форма на обучение: Частично присъствена

Разгледайте графика и се запишете за обучение.